L’ORGANITZACIÓ PARROQUIAL

El titular i administrador de la Parròquia de Santa Maria Magdalena és el seu rector, actualment Mn. Xavier Armengol. Això no obstant, el rector de la Parròquia, per impulsar l’acció pastoral i la vida de la comunitat parroquial, disposa del Consell Pastoral Parroquial.

El Consell Pastoral Parroquial està format pel rector amb laics en representació de tota la Parròquia i els seus grups.

 

És un òrgan consultiu que, per bé que moltes vegades sigui decisori, no és en absolut vinculant ni necessàriament executiu.


Es reuneix mensualment per analitzar els temes
de la vida parroquial, per fomentar la participació de tots els creients i tirar endavant el projecte pastoral.

 

A banda del Consell Pastoral Parroquial, el rector i la comunitat, per executar les decisions preses pel Consell Pastoral Parroquial, disposa de diferents comissions.

 

La Comissió de Secretaria i Despatx Parroquial: que s’ocupa de l’atenció a la Comunitat parroquial, la gestió dels expedients sagramentals,

de la gestió administrativa del cementiri, de l’arxiu i lacanalització de la correspondència i la documentació emesa i rebuda.

10

La Comissió d’Economia i Obres: que s’ocupa de la comptabilitat, del pressupost anual, de l’execució del mateix, del tancament dels exercicis i de

les necessitats de rehabilitació, millores i arranjament de les diferents infraestructures parroquials.

La Comissió de manteniment i sagristia: que s’ocupa de l’adequació del temple i el complex parroquial en la neteja setmanal i, alhora, per a la preparació del temple i les celebracions dominicals i extraordinàries, a través de tots els elements adients per a la litúrgia i el culte.

La vida de la parròquia la configuren la vida de fe i la vida sagramental dels feligresos i la comunitat, però també tota l’acció endins i enfora que s’emmarca en tres eixos transversals que es mouen en paral·lel i s’interelacionen entre ells:

 

A) La catequesi, la formació i la litúrgia: a través de tots els grups de catequesi d’infants i d’adults, l’activitat de formació contínua, la litúrgia i l’animació dels cants.

 

B) L’acció social: a través de Càritas Parroquial, la Fundació Santa Magdalena – Satrinyols i Agermanament Solidari.

 

C) L’acció cultural: a través dels Amics de La Música Sta. Magdalena i diferents propostes d’acció cultural.

EL CONSELL D’ECONOMIA I OBRES:

 

El Consell  d’Economia i Obres, integrat per diferents membre de la Comunitat parroquial, s’ocupa de :

Disposar d’una comptabilitat al dia i ajustada a la legislació vigent.

 

Preparació del pressupost anual, de la seva execució i del tancament dels exercicis.

El compliment dels objectius i la detecció de les tendències.

 

Garantir la transparència i la publicitat de la memòria anual.

 

Valorar la disponibilitat d’inversió per a la rehabilitació, millores i arranjament de les diferents infraestructures parroquials.

ELS COMPTES CLARS

 

Un dels objectius, tant del Bisbat de Sant Feliu com de la Comunitat parroquial de Santa Magdalena, és la transparència dels diferents exercicis econòmics,

donant compte dels ingressos i despeses i del resultat de cada exercici.

 

Donem publicitat aquí del resultat de l’exercici passat 2019 i restem a disposició per a qualsevol consulta o suggeriment.

DONATIUS, DEIXES I LLEGATS 
 

VULL FER LA MEVA APORTACIÓ A LA PARRÒQUIA A TRAVÉS DE:

DONATIU ECONÒMIC.

DONACIÓ D’UN BÉ (IMMOBLE, MOBLE, ARTÍSTIC…)

LLEGAT TESTAMENTARI.

 

 

DESGRAVACIÓ FISCAL:

 

Et certifiquem la teva aportació per tal que puguis acreditar entre un 30% i un 75% de

desgravació en la teva declaració de renda o d’IRPF, en funció de la quantitat global anual donada.

EL FULL PARROQUIAL I LA MEMÒRIA

 

L’elaboració del Full Informatiu de la parròquia és mensual. La seva funció és la de comunicació de notícies,

redactat d’editorials i publicació d’articles o textos que es consideren rellevants i enriquidors per a la comunitat parroquial.

 

També s’intenta aprofitar l’espai que ofereix de comunicació, per tal d’informar de les diferents activitats pròpies de la nostra

parròquia, entitats, i actes públics; és una manera de conèixer-nos tots i d’explicar qui som i què fem.

 

Qualsevol persona a qui agradi escriure i hi vulgui col·laborar sempre és benvinguda.

Igualment en aquest sentit de donar comptes i de donar a conèixer l’acció pastoral,

social i cultural, de forma gairebé bianual es redacta la memòria d’activitat per

donar compte i deixar constància de la tasca portada a terme de forma transversal.