CEMENTIRI PARROQUIAL: ADREÇA, TRÀMITS I GESTIONS

ADREÇA:

Carrer Andreu Amat, s/n.

HORARI D’OBERTURA:

Els dissabtes i  festius: de 10h a 17h

Dia de difunts i Tots Sants:

De 10h a 17h des de la setmana anterior a la posterior de Tots Sants.

 

 

TRÀMITS I CONSULTES:

Es poden fer presencialment o telefònica al despatx parroquial en l’horari d’atenció al públic:

Els dilluns de 9h a 10:30h  i els dimarts i dijous de 18h a 20:30h

Pl. Pare Miquel d’Esplugues, 1 d’Esplugues de Llobregat.

93.37101.38

CEMENTIRI PARROQUIAL: REGLAMENT VIGENT

 

 

 

 

1-    DE LA TITULARITAT I  LA PROPIETAT DEL CEMENTIRI

 

  • La Parròquia de Santa Maria Magdalena d’Esplugues, tal com preveuen els cànons 1240 a 1243 del Codi de Dret Canònic, és titular del cementiri parroquial, ubicat en la parcella de terreny de 1529 m2, propietat de la mateixa Parròquia, que llinda, al nord, amb el carrer d’Andreu Amat, a l’oest i al sud, amb el parc de les Esplugues i, a l’est, amb l’autopista.

 

 

1.2- La màxima autoritat en el govern del cementiri parroquial és el rector de la Parròquia de Sta. Mª. Magdalena d’Esplugues, el qual pot designar una Junta gestora que, presidida per ell mateix i d’acord amb el Consell Parroquial, vetlli per la gestió permanent del cementiri.

 

 

1.3-  El funcionament del cementiri queda subjecte a les disposicions sanitàries, urbanístiques i d’altra mena que estableix l’Estat, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

 

 

1.4-  El cementiri de la Parròquia de Santa Maria Magdalena és independent  del Cementiri municipal de la mateixa ciutat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 –   DE LES ACTUACIONS FUNERÀRIES

 

2.1-  D’acord amb les disposicions legals vigents, totes les actuacions de caràcter funerari, com són les inhumacions, les exhumacions, la incineració, el trasllat de restes, el transport de despulles, etc… les desenvoluparan sempre els Serveis Municipals de l’Ajuntament d’Esplugues o bé les empreses degudament autoritzades per aquest Ajuntament per a la realització d’aquests serveis.

 

 

2.2- La Parròquia, per tant, no es fa responsable d’aquest servei ni de les infraccions o incompliment de la normativa sanitària que puguin derivar-se de les esmentades actuacions funeràries.

 

 

 

3 –   DE LA CESSIÓ D’ÚS DE LES SEPULTURES A PARTICULARS

 

3.1-  La Parròquia de Santa Maria Magdalena podrà cedir a particulars el dret d’ús de sepultures o nínxols per a un període indefinit.

 

3.2 – El preu de la cessió, en funció del tipus de sepultura, serà fixat en cada moment pel rector de la Parròquia o qui ell designi.

 

3.3-  La cessió de l’ús de sepultura o nínxol al corresponent titular s’ha de documentar mitjançant el lliurament del document anomenat Títol de propietat.

 

3.4-  El Títol de propietat que acredita la corresponent cessió de sepultura o nínxol, a banda de reproduir íntegrament aquest reglament, ha d’incloure les dades identificatives del titular, el seu domicili, a efectes de notificacions i/o comunicacions, així com les dades  de la corresponent sepultura o nínxol cedit.

 

4-    DELS DRETS DE LA CESSIÓ D’ÚS  DE LES SEPULTURES

 

4.1-  La cessió confereix el dret d’ús exclusiu de la sepultura o nínxol per a les inhumacions , les exhumacions o els trasllats que desitgi realitzar el seu titular, d’acord amb les disposicions sanitàries legals vigents.

 

4.2-  La cessió confereix el dret d’accedir al cementiri per a la visita de les sepultures, d’acord amb els horaris de visita establerts pel rector de la Parròquia o qui ell designi.

 

4.3-  Sempre que es vulgui practicar una inhumació, una exhumació o un trasllat de restes, caldrà sol·licitar-ho a la Parròquia, presentant el Títol de propietat. La Parròquia inscriurà, en el Títol de propietat i en els llibres del registre parroquial, la identitat de les despulles i les dades i dates corresponents i, d’acord amb els Serveis funeraris, fixaran la data convinguda per a la inhumació, l’exhumació o el trasllat convingut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-    DEL TRASPÀS O SUCCESSIÓ DELS DRETS D’ÚS DE LES SEPULTURES

 

5.1-  El Títol de propietat, i, per tant, el dret d’ús sobre la sepultura o el nínxol, és absolutament intransferibles a tercers, amb l’única excepció de la successió hereditària, que disposa d’un termini màxim de cinc anys per a la comunicació i acreditació a la Parròquia de Sta. Magdalena, d’acord amb l’article 7.3 d’aquest reglament.

 

5.2-  El nou titular per causa d’herència ha de comunicar-ho a la Parròquia adjuntant la documentació que l’acrediti com a tal i la Parròquia ha d’expedir al nou titular el corresponent Títol de propietat degudament actualitzat.

 

5.3-  Si un titular o un hereter d’una sepultura o nínxol no vol continuar disposant-ne ni fent-se’n càrrec, no la pot vendre sinó que ha de renunciar a la cessió comunicant-ho a la Parròquia.

 

 

6-    DE LA CONSERVACIÓ I EL MANTENIMENT GENERAL DEL CEMENTIRI I DE CADA SEPULTURA

 

6.1-  La conservació i el manteniment general del cementiri correspon a la Parròquia.

 

6.2-  Els titulars de les sepultures, per contribuir a la conservació i el manteniment general del cementiri, estan obligats a satisfer una quota anual.

 

6.3-  La quota anual serà fixada pel rector de la Parròquia o qui ell designi, en funció de les despeses generals que exigeixi el cementiri en cada moment.

 

6.4-  La conservació i manteniment de les sepultures correspon a cadascun dels titulars.

 

6.5-  Els titulars de les sepultures o nínxols no poden realitzar cap obra de reforma o manteniment de les mateixes sense l’autorització i el vist-i-plau del rector de la Parròquia o qui ell designi.

 

6.6-  Quan la Parròquia detecti el mal estat de conservació o alguna anomalia en les sepultures o nínxols, procedirà a notificar-ho al titular per tal que aquest, en el termini que es convingui,  procedeixi a l’arranjament oportú o, si es prefereix i així s’indica, la Parròquia ho faci arranjar i se’n repercuteixi el cost convingut en la quota anual.

 

7-    DE LA RESCISSIÓ DE LA CESSIÓ D’ÚS SOBRE LES SEPULTURES

 

7.1-  La manca de pagament de la quota anual durant cinc anys consecutius implicarà la rescissió automàtica i sense previ avís.

 

7.2-  La utilització inadequada de la sepultura o nínxol o l’incompliment greu del que preveu aquest Reglament serà motiu de rescissió de la cessió.

 

7.3-  Transcorreguts cinc anys des de la mort del titular d’una sepultura o nínxol sense que cap persona en reclami els drets, la Parròquia rescindirà automàticament la cessió.

 

7.4-  El titular de la cessió està obligat a notificar a la Parròquia els canvis de domicili que es puguin produir.

 

7.5-  Si per manca de localització d’un titular de sepultura o nínxol no es pogués comunicar l’incompliment d’aquest Reglament, per impagament, ús inadequat o desconeixement dels hereus de la sepultura, es procediria automàticament a la rescissió de la cessió.

 

8-    DISPOSDICIONS ADDICIONALS

 

8.1-  Aquest reglament entrarà en vigor el dia següent a la seva aprovació.

 

8.2-  Queden derogades totes les normes dictades anteriorment per aquesta Parròquia en relació amb el cementiri parroquial.

 

9-    DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

                        

9.1-  Els drets existents en l’actualitat sobre sepultures i nínxols es   respectaran plenament, però queden subjectes al que disposa aquest Reglament en tot allò que no contradigui les anteriors normes que ara es deroguen, que estan reproduïdes en els antics Títols de propietat.

 

9.2-  Els drets existents en l’actualitat sobre la zona reservada del cementiri per a les famílies que varen fer la donació dels terrenys de l’actual cementiri a la Parròquia es respectaran plenament, per bé que queden subjectes al que disposa el present Reglament. Si la titularitat tornés a la Parròquia per rescissió o renúncia del/s titular/s, el seu règim de cessió serà el que preveu aquest Reglament.